collage

למעלה (מימין לשמאל): פריטין (בירוק) בביופסיות של מעי עכבר, ליבות ברזל של פריטין ממוקמים באקסוזומים בצילום על ידי מיקרוסקופ אלקטרוני סורק, פריטין (בירוק) ושל סמן של גולג'י (באדום) בתאים מקרופאגים ממקור עכברי, תמונות קונפוקליות של מבנים מאורגנים דמויי שלוחות המעי

למעלה (מימין לשמאל): פריטין (בירוק) בביופסיות של מעי עכבר, ליבות ברזל של פריטין ממוקמים באקסוזומים בצילום על ידי מיקרוסקופ אלקטרוני סורק, פריטין (בירוק) ושל סמן של גולג’י (באדום) בתאים מקרופאגים ממקור עכברי, תמונות קונפוקליות של מבנים מאורגנים דמויי שלוחות המעי