collage1

מימין לשמאל):תמונות קונפוקליות של מבנים מאורגנים דמויי שלוחות המעי , ליבות פריטין (בירוק) ושל סמן של גולג'י (באדום) בתאים מקרופאגים ממקור עכברי, ליבות ברזל של פריטין ממוקמים באקסוזומים בצילום על ידי מיקרוסקופ אלקטרוני סורק, פריטין (בירוק) בביופסיות של מעי עכבר

מימין לשמאל):תמונות קונפוקליות של מבנים מאורגנים דמויי שלוחות המעי , ליבות פריטין (בירוק) ושל סמן של גולג’י (באדום) בתאים מקרופאגים ממקור עכברי, ליבות ברזל של פריטין ממוקמים באקסוזומים בצילום על ידי מיקרוסקופ אלקטרוני סורק, פריטין (בירוק) בביופסיות של מעי עכבר