member-academic-staff-he

בן ציון לוי

פרופסור אמריטוס
טלפון:
04-8293345
טל. מעבדה: 04-8292914
משרד: 3-319

המעבדה לביוטכנולוגיה של תאים אנימלים

המחקר במעבדתו של פרופ' בן-ציון לוי מתמקד בחקר הזרוע המולדת של מערכת החיסון המלווה אותנו מיום צאתנו לאוויר העולם, להבדיל מהזרוע הנרכשת המתפתחת ומשתכללת בהתאם לגיל ולסביבת המחיה. על הרכיבים החשובים של מערכת החיסון המולדת נמנים התאים המיאלואידים, שמקורם במוח העצם. תפקידם העיקרי לנוע עם זרם הדם, להגיע לכל האברים ולתפקד כמערכת שיטור, שמטרתה לסרוק ולאתר פתוגנים שונים ולחסלם. המחקר במעבדה עוסק בלימוד רשת הבקרה ברמה המולקולרית המובילה להתמיינות תאי מוח-העצם לתת-סוג של תאים מיאלואידים - המאקרופאג'ים (הזללנים הגדולים-יוונית), והבנת מנגנוני הבקרה המאפשרים לתאים אילו לבלוע ולחסל פתוגנים. המחקר הראה כי פגיעה במנגנון ההתמיינות התקין מוביל גם להיווצרותם של סוגי לאוקמיה מיאלואידית. הזיהוי המפורט של מרכיבי הבקרה המתבצע במעבדה יאפשר בעתיד הלא רחוק לתכנת את הזרוע המולדת של מערכת החיסון כך שמצד אחד יתאפשר חיסול יעיל של פתוגנים ומצד שני עיכוב יעיל של לאוקמיות מיאלואידיות.

ביוטכנולוגיה מולקולרית, בקרת ביטוי גנים במערכת החיסון והשפעתם על יכולת העמידות בפני פתוגניים והתפתחות לוקמיה מיאלואידית (סוג של סרטן הדם).