member-academic-staff-he

יוסף מילץ

פרופסור אמריטוס
טלפון:
04-8292451
טל. מעבדה: 052-3480487

אריזה פעילה ואריזה באווירה חילופית, אריזות עם מחסום גבוה לגזים עבור מוצרים שעברו טיפול תרמי, מעבר חומר בחומרי אריזה פולימריים, השפעת גומלין אריזה/מוצר וחיי מדף של מוצרים ארוזים, הגנה על מוצרים שבירים/רגישים כנגד הלם ותנודות בזמן שינוע והובלה.