דברו איתנו
מועד מילואים

מועד מילואים

הטיפול בבקשה למועד מיוחד למשרתי מילואים יבוצע ע”י מזכירות הסמכה של הפקולטה. הסטודנט מתבקש להגיש בקשה במזכירות, לא יאוחר משבוע לאחר פרסום ציוני מועד ב’, תוך הצגת אישור על ביצוע המילואים בפועל (צו קריאה למילואים אינו מספיק).
אנו נפעל כמיטב יכולתנו על מנת להקל ולסייע ככל הנדרש על משרתי המילואים.

סטודנט זכאי לגשת למועד מילואים אם אחד מהתנאים הבאים מתקיים:

לא ניגש לבחינה עקב שירות פעיל באחד ממועדי הבחינות הסדירים.
לא ניגש למועד א’ או ב’ עקב שירות פעיל המקיים את אחד התנאים הבאים לפחות:
שירות מילואים של 10 ימים לפחות במצטבר במהלך תקופת הבחינות.
שירות מילואים של 10 ימים רצופים לפחות במהלך הסמסטר (לא כולל תקופת בחינות).
שירות מילואים של 15 ימים במצטבר לפחות במהלך הסמסטר (לא כולל תקופת בחינות).

סטודנטים אשר לא שרתו במילואים לפי האמור לעיל וכמובן סטודנטים אשר לא נגשו לבחינה מכל סיבה אחרת – לא יהיו רשאים לגשת למועד מילואים.

מועד המילואים יתקיים בזמן קרוב ככל האפשר למועד ב’ ובתיאום עם הסטודנטים.

לחילופין, במקום מועד מילואים, הסטודנט יכול להירשם שוב למקצוע בסמסטר העוקב (בשנה העוקבת במקצוע חד שנתי) ולבקש העברת ציוני מעקב. במקרה זה אנו ממליצים לשקול בחיוב את העברת ציוני המעקב למעט במקרים בהם מורה המקצוע מעריך כי תהיה פגיעה חמורה ברמת הלימוד של הסטודנט כתוצאה מכך.

תקנה 2.3.3 מקטלוג לימודי הסמכה תשע”ז – שירות מילואים

הסנט מכיר בעובדה שכל שירות מילואים ושירות במסגרת העתודה האקדמית (להלן: שירות מילואים) של סטודנט בתקופת הלימודים ו/או בתקופת הבחינות פוגע בלימודי הסטודנט. הסנט קורא לראשי היחידות האקדמיות והמרצים להקל על מצוקתם של המשרתים במילואים, ובראש וראשונה למשרתים תקופות ארוכות במהלך הסמסטר או בתקופת הבחינות. על היחידות האקדמיות לעשות כל מאמץ לאפשר לסטודנטים להשלים את חומר הלימוד ולסיים את דרישות המקצוע עוד באותו סמסטר שבו נרשמו למקצוע. הסנט פונה לכל הגופים הממלכתיים המטפלים בנושא לעשות ככל האפשר על מנת שפגיעה זו תהיה מזערית. מטרת החלטת הסנט היא לתרום את חלקו למזעור הפגיעה בלימודים הנגרמת לכל סטודנט המשרת במילואים.

א. סטודנט אשר ימצא עצמו נפגע (או מעריך מראש כי ייפגע) כתוצאה משירות ממושך במילואים, במשך תקופת הלימודים או הבחינות, יפנה אל מורה המקצוע אשר יפעל למציאת פתרון שימנע פגיעה בלימודי הסטודנט, בציון המגיע לסטודנט או במשך לימודיו. הפתרון לעמידה בדרישות המקצוע (מעבדות, תרגילים ובחנים וכו’) יכול לכלול בחינה/בחן, תרגילים, עבודה נוספת, היתר מיוחד להכניס דף נוסחאות לבחינה וכד’. בכל מקרה, חייב מורה המקצוע למצוא פתרון כנ”ל לסטודנט אשר לימודיו שובשו באופן חמור, באם יתקיים לפחות אחד התנאים הבאים : סטודנט שנעדר מבחינה בשל שירות מילואים, זכאי להיבחן במועד נוסף אחר עבור כל מועד שהפסיד.

ב. סטודנט ששירת שירות מילואים של 10 ימים לפחות במצטבר במהלך תקופת הבחינות, או סטודנט שבמהלך הסמסטר הסמוך לתקופת הבחינות שירת שירות מילואים של 10 ימי מילואים רצופים לפחות או21 ימים במצטבר, זכאי להיבחן בכל קורס שהיה אמור להיבחן בו בתקופת הבחינות, במועד נוסף בתום הסמסטר, או בסמוך לו.

מועד הבחינה הנוסף יתקיים לאחר תום שירות המילואים באופן שתינתן שהות לסטודנט להתכונן לקראת הבחינה . מיד עם התחלת הטיפול רשאי הסטודנט להגיש בקשה למזכירות ההוראה של היחידה שלו, לפיה בגלל שירות ממושך במילואים, הוא מבקש:

א. שכל ציוני המעקב אשר קיבל במשך הסמסטר יועברו לסמסטר הקרוב.

ב. שהתקנות בדבר דרישות קדם הקשורות למקצוע אשר אותו לא סיים בגלל השירות במילואים לא יופעלו.

בקשות אלה תכובדנה על ידי היחידה.

סטודנט שעקב שירות מילואים נמנע ממנו להשלים את הדרישות במקצוע סמסטריאלי שאליו הוא רשום, יוכל לבטל את רישומו למקצוע. לחילופין, יירשם לו בגיליון הציונים “לא השלים (מ)“. מקצוע שיש בו “לא השלים (מ)” לא ייכלל בחישוב שעור הכישלונות. אם דרישות המקצוע יושלמו עד תום הסמסטר העוקב, ייקלט הציון בסמסטר שבו הושלמו הדרישות.

סטודנט אשר שירת שירות מילואים פעיל בתקופה מצטברת של 15 יום במהלך הסמסטר או במשך 10 ימים ומעלה בארבעת השבועות האחרונים של הסמסטר, או במשך 10 ימים ומעלה ברציפות בתקופת הבחינות, יקבל תוספת זמן בשיעור 25% בבחינה הראשונה אליה ניגש הסטודנט בכל מקצוע שהוא לומד באותו סמסטר, ובלבד שזו הבחינה הראשונה אליה ניגש בכל אחד ממקצועות אלה. אם לסטודנט יש זכאות קודמת לתוספת זמן בבחינות, תוספת זמן זו תבוטל.

לסטודנט אשר נעדר בשל שירות מילואים במועד שנקבע להגשת מטלה או בסמוך לו, יידחה מועד הגשת המטלה או מטלה חילופית בהתאם להחלטת המרצה, במספר הימים לפחות שבהם שירת במילואים. (קביעת הסמיכות למועד ההגשה לפי שיקול המרצה, ולכל הפחות יום אחד). סטודנט אשר הפסיד, עקב שירות במילואים של 14 ימין ומעלה, את מועד הגשתן של למעלה משמונה עבודות, ייקבע פתרון להגשת המטלות ע”י מורה המקצוע בתיאום הפקולטה המלמדת.

פעילות חברתית מוכרת תמורת זיכוי בנקודות אקדמיות -סטודנטים לתואר ראשון שישתתפו בפעילות חברתית מוכרת למען הקהילה בהיקף של שעתיים שבועיות במשך הסמסטר, או סטודנטים לתואר ראשון ששירתו שירות מילואים פעיל של לפחות 15 ימים בסמסטר אחד או שירות מילואים פעיל של לפחות 21 ימים בשנה, יהיו זכאים לקבל נקודת זיכוי אחת מתוך נקודות הבחירה החופשית לתואר. זיכוי זה יינתן לכל היותר פעמיים במהלך לימודי הסטודנט לתואר.

סטודנט אשר שירת שירות מילואים פעיל במשך 15 ימים ומעלה במהלך הסמסטר בו קיבל ציון “עובר” במקצוע או 15 ימים ומעלה במהלך אחד משני הסמסטרים העוקבים לו, יתווסף סמסטר נוסף למניין הסמסטרים המפורטים בתקנה 3.1.3 ב’ להלן.

הוראות תקנה זו תחולנה על לימודים בסמסטר א’ ובסמסטר ב’. התאמות לתקנה זו במקרים של שירות מילואים בסמסטר קיץ , תהיינה בסמכות דיקן לימודי הסמכה.

אין הזדמנות שנייה לרושם ראשוני
נשמח לעדכן אותך לקראת היום הפתוח הקרוב לתואר ראשון

"*" אינדוקטור שדות חובה

שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.