תכניות בתארים מתקדמים

תארים מתקדמים

קבלת סטודנטים לכל תכניות המגיסטר כפופה לכללי בית הספר לתארים מתקדמים ולכללי הפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון. כללים אלו עוברים שינויים מדי פעם.

בשנים האחרונות נדרש ממוצע ציוני תואר הנדסי ארבע שנתי של 84 לפחות. מועמדותם של בעלי ציון ממוצע מצטבר של 82-84 תישקל ותידון בוועדת חריגים פקולטית.
לתכנית ME נדרש ממוצע תואר ראשון של 80 לפחות.
בוגרי תואר ראשון ממסלול תלת שנתי יידרשו בקורסי השלמה, שייקבעו על ידי ועדת הקבלה הפקולטית לתארים מתקדמים.

לימודים לתואר  מגיסטר

"מגיסטר למדעים בהנדסת ביוטכנולוגיה ומזון"

לתואר זה יכול להתקבל בעל תואר הנדסי ארבע שנתי עם ציונים נאותים, העומד בדרישות הקבלה הכלליות של בית הספר לתארים מתקדמים. הקבלה מותנית במעבר ראיון אישי שמטרתו לאמוד את רמת הידע של המועמד. כמו כן, הוועדה לתארים מתקדמים שומרת לעצמה את הזכות להתייחס לדירוג של הסטודנט בשנתון שלו.

דרישות הלימוד

סטודנט שהתקבל לתכנית הכוללת כתיבת תזה- מתבקש למצוא מנחה מבין חברי הסגל (עוד טרם קבלתו ללימודים). המנחה יגדיר את נושא המחקר ויקבע את מקצועות הלימוד. מאחר ולמנחה תפקיד חשוב ביותר בקביעת תכנית הלימודים של המשתלם – מומלץ ביותר שבחירת המנחה תיעשה בהקדם האפשרי.

תכנית הלימודים כוללת:

 • לימוד 17 נקודות מוסמכים, עבודת מחקר בהיקף של 20 נקודות ובחינה ב"אנגלית מורחבת" שתקנה  2 נקודות ( סה"כ 39 נקודות)
 • שני קורסי חובה:  1) סטטיסטיקה תעשייתית (096414) 3.5 נ"ז,  2) יזמות בביוטכנולוגיה (066525) 2.5 נ"ז
 • עמידה בבחינות בעברית ובאנגלית על פי דרישות בית הספר לתארים מתקדמים המופיעות במכתב הקבלה
 • עמידה בבחינת אתיקה
 • מתן הרצאה סמינריונית אשר המועד לה יתפרסם בידיעון הטכניון.
 • הגשת חיבור על מחקר או פרויקט הנדסי בהיקף רחב.
 • הגנה על החיבור בפני ועדת בוחנים.

"מגיסטר למדעים בביוטכנולוגיה ומזון (עם תזה)"

תואר לא הנדסי בביוטכנולוגיה ומזון המיועד לסטודנטים מצטיינים עם אופק לדוקטורט אשר סיימו תואר ראשון תלת שנתי בתחומים רלוונטיים. קבלה לתוכנית הינה בהתאם להחלטת ועדת הקבלה הפקולטית לתארים מתקדמים, ועמידה בדרישות הקבלה הכלליות של בית הספר לתארים מתקדמים.

תוכנית הלימודים כוללת

התואר יכלול 32 נקודות מינימום וביצוע עבודת מחקר. חלוקת הקורסים כדלקמן:

 • השלמות מלימודי הסמכה (קורסי יסוד) בהיקף של לפחות 10 נקודות, שמטרתן להעניק לכל המשתלמים גוף ידע מינימלי מתאים בהתאם לרקע הסטודנט, על פי החלטת הוועדה. רק 10 נקודות מלימודי היסוד יחשבו למניין 32 הנקודות הדרושות לתואר.
 • שלושה קורסי חובה ייעודיים למסלול: 1) סטטיסטיקה תעשייתית (096414) 3.5 נ"ז  2) יזמות בביוטכנולוגיה (066525) 2.5 נ"ז  3) תהליכי יסוד בביוטכנולוגיה (068509) 3.5 נ"ז
 • בחינה ב"אנגלית מורחבת" שתקנה  2 נקודות
 • השלמה ל –32 הנקודות הנדרשות על ידי קורסים מתקדמים בהתייעצות עם המנחה.
 • ציון בחינה נדרש בכל אחד ממקצועות החובה והיסוד הינו 65 וממוצע כללי 80.
 • על הסטודנטים להשתתף בלפחות 80% ממפגשי הסמינרים שיתקיימו בפקולטה

"מגיסטר להנדסה בהנדסת ביוטכנולוגיה ומזון" (ME)

תואר זה מבוסס על צבירת נקודות לימוד בלבד ואינו כולל הגשת חיבור (תזה). התכנית מיועדת לסטודנטים חיצוניים בעלי תואר ראשון הנדסי ארבע שנתי .

קבלה לתוכנית בהתאם להחלטת ועדת הקבלה הפקולטית לתארים מתקדמים. המשך הלימודים לתואר דוקטור הוא נדיר מאד אך עדין מתאפשר רק לאחר ביצוע השלמות במחקר במסגרת “מחקר גישוש”, על פי קביעת ועדת הקבלה הפקולטית לתארים מתקדמים.

תכנית הלימודים כוללת:

 • לימוד מקצועות בהתאם לתכנית הלימודים בהיקף 42 נקודות לפחות (כולל מקצוע 'סמינר מתקדם בהנדסת מזון' בהיקף של 5 נקודות)
 • שני קורסי חובה: 1) סטטיסטיקה תעשייתית (096414) 3.5 נ"ז, 2) סמינר מתקדם בהנדסת מזון (068009) 5 נ"ז
 • בחינה ב"אנגלית מורחבת" שתקנה  2 נקודות
 • עמידה בבחינות בעברית ובאנגלית על פי דרישות בית הספר לתארים מתקדמים המופיעות  במכתב הקבלה

רשימת מקצועות החובה ומקצועות הרשות בכיווני המחקר הראשיים מתעדכנת מדי שנה ומתפרסמת בקטלוג הפקולטי

קבלת התואר
קבלת התואר מגיסטר מותנית במילוי כל הדרישות ועמידה בתקנות בית הספר לתארים מתקדמים.