member-academic-staff-he

סימה ירון

פרופסור
טלפון:
04-8292940
טל. מעבדה: 04-8294259
משרד: 2-232

עיקר המחקר במעבדה מתמקד בהבנת מנגנוני אלימות ועמידות של סלמונלה, חיידק נפוץ מאוד, שמגיע בד"כ ממזון וממים. שלושת תחומי המחקר המרכזיים הם:

  • הקשר בין סלמונלה לתוצרת חקלאית טרייה - מכיוון שחיידק זה נמצא גם במזונות מן הצומח, אנו חוקרים את דרכי המעבר של החיידק ממי השקיה מזוהמים לצמח, את יכולתו לשרוד בצמח ואת האינטראקציות בין הצמח לחיידק. מכיוון שדרכי החיטוי המותרות היום לשימוש אינן מתאימות להרחקה יעילה של החיידק מן הירק (שבדרך כלל נצרך ללא בישול) אנו מנסים לפתח שיטות חיטוי חדשות ו"ירוקות" להגדלת הבטיחות של המזון.
  • זיהוי ואפיון מנגנונים מולקולריים שמקנים לחיידק עמידות למגוון רחב של טיפולים אנטימיקרוביאליים, כולל אנטיביוטיקות, חומרי חיטוי וחומרי שימור.
  • ביופילם מיקרוביאלי - מעבר לרכישה של מוטציות וגנים חדשים, חיידקים מסוגלים לשרוד טיפולים אנטימיקרוביאליים על ידי יצירה של מעטפת המורכבת מחלבונים וסוכרים שמגנה עליהם מן הסביבה (ביופילם, או רובד ביולוגי). במעבדתנו אנו חוקרים את תהליך יצירת הרובד הביולוגי ואת חשיבותו בהקניית עמידות לאנטיביוטיקות וחומרי חיטוי.

מיקרוביולוגיה של מזון, מיקרוביולוגיה מולקולרית של פתוגניים, יחסי גומלין בין חיידקים לפונדקאי, פיתוח אנטיביוטיקות.